تیزهوشان ابتدایی

نوشتن کسر بین دو کسر متوالی: 

روش اول:مخرج مشترک کسرهارابه دست آوریم بعدآن رادریک عدد بالا ترازتعدادکسر خواسته شده ضرب کنیم.

روش دوم:صورت های 2کسرراباهم جمع و به عنوان صورت کسروسط و مخرج ها راهم باهم جمع و به عنوان مخرج کسر وسط بنویسیم.

             روش سوم:معدل گیری:دو کسر را با هم جمع می کنیم بعد تقسیم بر2می کنیم

روش اول: اگرمخرج بزرگتربه مخرج کوچک بخش پذیربود،مخرج بزرگ رابه عنوان مناسب ترین مخرج می گیریم.

روش دوم:اگر وجه مشترکی نداشتند،مخرجهارادرهم ضرب می کنیم.

روش سوم: نوشتن کسرهای مساوی.

روش چهارم: مخرج بزرگ را 2برابر کرده بر مخرج دیگرتقسیم می کنیم اگر باقیمانده صفرشد،آن را انتخاب می کنیم؛اگر باقی مانده آورد3برابرو... می کنیم و بعد تقسیم می کنیم تا جایی که باقی مانده صفر شود.

روش پنجم:بزرگترین عددی که آن دو مخرج برآن بخش پذیرندرا پیدا می کنیم سپس مخرج هارابه صورت حاصل ضرب دوعددمی نویسیم بعد یکی ازعددهای مشترک را حذف می کنیم.

 
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.